Ostan eläimiä

Nau­ta­Net­ti on kar­ja­no­mis­ta­jil­le suun­nat­tu nau­tae­läin­ten verk­ko­kaup­pa­paik­ka, missä eläinten ostaminen käy helposti. Kun se­laat myy­tä­vien eläin­ten tar­kem­pia tie­to­ja, tar­vit­set Mi­nun­Maa­ti­la­ni-tun­nuk­set. Ha­lu­tes­sasi saat apua eläin­ten os­toon myös omalta asiantuntijaltasi.

Tutustu Faban välitysehtoihin, sekä ETTn eläin­kau­pan oh­jee­seen ja edellytä eläi­men/läh­tö­kar­jan ter­veys­to­dis­tus näh­tä­väk­si ennen ostopäätöstä! Nau­ta­Ne­tin kaut­ta os­ta­ma­nne eläi­met on mah­dol­lis­ta myös va­kuut­taa.

Kun suunnittelet laajennusta, tutustu Fa­baIN­TO -eläin­ten­han­kin­ta­pal­ve­luun. Asian­tun­ti­jat aut­ta­vat sinua bud­je­toi­maan ja ai­ka­tau­lut­ta­maan eläin­han­kin­nat. Fa­baIN­TO-pal­ve­lu aut­taa op­ti­moi­maan eläin­han­kin­nat kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Faba tar­jo­aa myös täy­den pal­ve­lun eläin­han­kin­nat.