Aihe:

Jalostusarvot

Artikkelit

Uudistettu NTM käyttöön

Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo NTM on toiminut jalostuksen työvälineenä kymmenen vuotta. Nyt uudistettu NTM vastaa paremmin karjanomistajan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita ja tuotantoympäristöä. Uudistustyössä olivat mukana suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset maidontuottajat. Jalostamisen tavoitteena on kasvattaa uutta eläinainesta, joka tuottaa hyvin, on terve ja kestävä. NTM on osoittautunut kymmenen vuoden aikana luotettavaksi ja toimivaksi työvälineeksi, joka sisältää kaikki…

EU-jalostusasetus tuo muutoksia jalostusohjelmien kuvauksiin

EUn ja­los­tus­a­se­tus (EU 2016/1012) ja toi­meen­pa­noa­se­tus (EU 2017/717) as­tu­vat voi­maan 1.11.2018. Näi­den ase­tus­ten voi­maan­tu­lo tuo muu­tok­sia myös kan­sal­li­seen lain­sää­dän­töön (laki eläin­ja­los­tus­toi­min­nas­ta (319/2014) EUn ja­los­tus­a­se­tus mää­rit­te­lee mm. mil­lai­set or­ga­ni­saa­tiot voi­vat toi­mia kan­ta­kir­jan­pi­tä­ji­nä ja mil­lai­sia kan­ta­kir­jo­jen ra­ken­teel­taan pitää olla. Ai­kai­sem­min ja­los­tus­jär­jes­tö­nä toi­mi­neet or­ga­ni­saa­tiot saa­vat jat­kaa lain­sää­dän­tö­muu­tos­ten jäl­keen, mutta kan­sal­li­ses­ti lain­sää­dän­töä val­vo­va vi­ran­omai­nen Evira on edel­lyt­tä­nyt, että or­ga­ni­saa­tiot…