Takaisin

Siemennystietojen taltiointi

Siemennystietojen taltiointi tarjoaa kotitilasiementäjille ja muita kuin Faban seminologipalveluita käyttäville tiloille mah­dol­li­suuden tal­len­taa ja säi­lyt­tää sie­men­nys­tä kos­ke­vat tie­dot asian­mu­kai­ses­ti. Kaik­ki sie­men­nyk­set voi­daan il­moit­taa ni­me­no­maan sie­men­nyk­si­nä, riip­pu­mat­ta siitä, kuka sie­men­nyk­sen on suo­rit­ta­nut. Palvelu mahdollistaa myös astutusten ilmoittamisen.

Faban seminologien tekemien siemennysten tiedot tallentaa Faban seminologi eikä tällainen karja tarvitse erillistä palvelusopimusta tietojen tallentamiseen.

Tietojen taltiointia tuetaan 0,49 €:lla

Tuotosseurantaan tai emotarkkailuun kuuluville asiakkaille tietojen rekisteröinti on ilmaista, sillä Faba tukee tietojen taltiointia 0,49 €/ aloitussiemennys. Tuki koskee kaikkia hankittuja tallennuspaketteja ja sen saa  Faban seminologien tekemistä aloitussiemennyksistä tuotosseuranta- ja emotarkkailutiloilla. Tilasiementäjä saa vastaavat edut kun on aktivoinut jonkin siemennystietopaketista. Valittaessa esim. peruspaketin, karjanomistaja saa myös eläimilleen esitäytetyt siemennys- ja terveyskortit ja tuotosseurannan tuki alennetaan paketin hinnasta (Peruspaketti 0,89 €– tuki 0,49€), jolloin hinnaksi jää vain 0,4 €/aloitussiemennys.

Tallennettu tieto säilyy ja mahdollistaa vertailun

Ajan­ta­sai­set ja oi­kein kir­ja­tut sie­men­nys­tie­dot ta­kaa­vat käyt­töö­si oi­keat lis­tauk­set odo­te­tuis­ta poi­ki­mi­sis­ta. Oi­keat sie­men­nys­tie­dot ta­kaa­vat myös oi­keat he­del­mäl­li­syy­den tun­nus­lu­vut, jotka aut­ta­vat oman kar­ja­si ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Ajan­ta­sai­set ja oi­kein kir­ja­tut sie­men­nys­tie­dot ta­kaa­vat kar­ja­no­mis­ta­jan käyt­töön pal­jon ja­los­tet­tua tie­toa oman kar­jan ke­hit­tä­mi­seen: eri­lai­sia lis­tauk­sia, tun­nus­lu­ku­ja ja pal­ve­lui­ta. Täl­lai­sia ovat muun muas­sa leh­mien ja­los­tusar­vot, kar­jan he­del­mäl­li­syy­den tun­nus­lu­vut, lis­tauk­set odo­te­tuis­ta poi­ki­mi­sis­ta. Tie­to­kan­nan tie­dot mah­dol­lis­ta­vat myös eri­lai­set kar­ja­no­mis­ta­jien käyt­töön suun­na­tut uudet pal­ve­lut, kuten Fa­ba­HEL­MI-he­del­mäl­li­syys­pal­ve­lun

Tuo­tos­seu­ran­nan, Mi­nun­Maa­ti­la­ni / Ammun ja Faban ra­port­tien sekä neu­von­ta­pal­ve­lui­den kaut­ta saa mo­ni­puo­li­ses­ti tie­toa niin oman kar­jan­sa he­del­mäl­li­syys­ti­lan­tees­ta kuin ver­tai­lu­koh­taa mui­den ti­lo­jen tu­lok­sis­ta.

Leh­mien ja­los­tusar­vo­las­ken­nas­sa sie­men­nys­tie­dot ovat oleel­li­nen osa pait­si he­del­mäl­li­syy­so­mi­nai­suuk­sien, myös tuo­to­so­mi­nai­suuk­sien las­ken­nas­sa tii­ney­sa­jan vai­ku­tuk­sen vuok­si.

Li­säk­si kes­ki­te­tys­sä tie­to­kan­nas­sa tie­dot säi­ly­vät var­muus­ko­pioi­tu­na tur­vas­sa ja ovat käy­tet­tä­vis­sä hyvin mo­nes­sa ti­lan­tees­sa aina läh­tien va­si­kan syn­ty­mäil­moi­tuk­ses­ta, eläi­men mah­dol­li­ses­sa myyn­nis­sä, kan­ta­kir­jauk­ses­sa, pol­veu­tu­mis­to­dis­tuk­ses­sa jne. Tie­dot seu­raa­vat eläi­men mu­ka­na uu­del­le omis­ta­jal­le, eivät katoa, eikä niitä tar­vit­se tal­len­taa uu­del­leen.

Takaisin