Takaisin

Tutkimukset

Lihakarjalle on saatavilla seuraavat tutkimukset:
 

  • Hypotrikoosi
  • CA
  • AM
  • NH
  • DD
  • Nupous

Tutkimusten esittely

Hy­pot­ri­koo­si
Hy­pot­ri­koo­si on etenkin he­re­for­dil­la il­me­ne­vä geenivirhe, joka ai­heut­taa va­si­kal­le puut­teel­li­sen kar­va­peit­teen. Vas­ta­syn­ty­neil­lä va­si­koil­la on usein hyvin lyhyt, hieno ja ki­ha­ra karva, joka ir­to­aa hel­pos­ti eri­tyi­ses­ti koh­dis­ta, joita eläin han­kaa. On myös mah­dol­lis­ta, että eläin syn­tyy täy­sin kar­vat­to­ma­na ja kas­vat­taa ajan myötä ly­hyen ki­ha­ran kar­van. Eläi­men vart­tues­sa sai­raus ei ole enää niin hel­pos­ti ha­vait­ta­vis­sa. Hypotrikoosi periytyy resessiivisesti.

Hy­pot­ri­koo­sis­ta on ole­mas­sa myös muun­lai­sia tau­din il­me­ne­mis­muo­to­ja, joita esiin­tyy muil­la ro­duil­la. Osa il­me­ne­mis­muo­dois­ta ai­heut­taa vain puut­teel­lis­ta kar­va­pei­tet­tä run­gon eri osis­sa, mutta osa on jopa kuo­le­maan joh­ta­via. Tällä het­kel­lä hy­pot­ri­koo­si-tut­ki­mus on­nis­tuu Fa­ba­Labin kaut­ta vain he­re­ford-ro­dul­le. Tutkimus kestää noin 5 viikkoa ja se onnistuu kaikilla näytetyypeillä.

CA (Contractural Arachnodactyly)
CA on an­guksella esiin­ty­vä re­ses­sii­vi­ses­ti pe­riy­ty­vä gee­ni­vir­he. CA-va­si­kat syn­ty­vät yleen­sä elos­sa ja suu­rin osa niis­tä pys­tyy myös kä­ve­le­mään ja imemään. Tyy­pil­li­siä oi­rei­ta CA-va­si­koil­la ovat kyy­ry­sel­käi­syys, lan­tion, ta­ka­pol­vien ja kin­ner­ten jäyk­kyys sekä vuo­his­ni­vel­ten epä­muo­dos­tu­mat. Va­si­kat syn­ty­vät yleen­sä nor­maa­li­pai­noi­si­na, mutta ne ovat hen­to­ja ra­ken­teel­taan. Tämän vuok­si CA:ta ei vält­tä­mät­tä tun­nis­te­ta heti. Lisäksi CA:n ai­heut­ta­mat ra­ken­ne­vir­heet kor­jaan­tu­vat mer­kit­tä­väs­ti 4-6 kk:n ikään men­nes­sä, mikä vai­keut­taa CA:n tun­nis­ta­mis­ta eläi­men kas­vaes­sa.

Tutkimus kestää noin 5 viikkoa ja se onnistuu kaikilla näytetyypeillä. Kudoskorvamerkkinäytteistä vain Allflexin näytteet sopivat tähän tutkimukseen.

Curly calf (AM)
Arth­rogry­po­sis Mul­tiplex, toiselta nimeltään Curly calf-syndrooma, on li­ha­kar­jal­la esiin­ty­vä le­taa­li (kuo­le­maan joh­ta­va) gee­ni­vir­he. AM-va­si­kat syn­ty­vät kuol­lei­na ja niil­lä on nimen mukaisesti kier­ty­nyt sel­kä­ran­ka. AM-va­si­koil­la on myös suurentuneet ja jäy­kis­ty­neet raa­jat. AM pe­riy­tyy re­ses­sii­vi­ses­ti.

Ame­ri­kan angus –yh­dis­tyk­sen ko­ti­si­vuil­ta (www.​angus.​org) löytyy listaus Ame­ri­kas­sa tes­ta­tuis­ta AM-kan­ta­jis­ta ja AM-vapaista eläimistä. Varsinkin siitossonnit suositellaan testattavaksi, jos suvussa on jokin listalla olevista kantajista. Tutkimus kestää noin 5 viikkoa ja se onnistuu kaikilla näytetyypeillä. Kudoskorvamerkkinäytteistä vain Allflexin näytteet sopivat tähän tutkimukseen.

NH (Neuropathic Hydrocephalus)
NH on an­guk­sel­la esiin­ty­vä le­taa­li (kuo­le­maan joh­ta­va) gee­ni­vir­he. Tyypillisesti NH-va­si­kat abor­toi­tu­vat, syn­ty­vät kuol­lei­na tai kuo­le­vat pian syn­ty­män jäl­keen. Pää ja selkäydin ovat NH-vasikoilla nes­teen täyt­tä­miä, suu­ren­tu­neita ja epä­muo­dos­tu­neita. Suu­res­sa osas­sa NH-ta­pauk­sis­ta va­si­koil­ta ei voida ha­vai­ta var­si­nais­ta aivo- ja sel­käy­din­ku­dos­ta.  NH pe­riy­tyy re­ses­sii­vi­ses­ti.

Ame­ri­kan angus –yh­dis­tyk­sen ko­ti­si­vuil­ta (www.​angus.​org) löytyy listaus Ame­ri­kas­sa tes­ta­tuis­ta NH-kan­ta­jis­ta ja NH-va­pais­ta eläi­mis­tä. Varsinkin siitossonnit suositellaan testattavaksi, jos suvussa on jokin listalla olevista kantajista. Tutkimus kestää noin 5 viikkoa ja se onnistuu kaikilla näytetyypeillä. Kudoskorvamerkkinäytteistä vain Allflexin näytteet sopivat tähän tutkimukseen.

DD (Developmental Duplication)
DD on anguksella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe. Sairaiden vasikoiden uskotaan abortoituvan usein tiineyden alkuvaiheessa. Osa DD-vasikoista syntyy elossa, mutta niillä on havaittavissa eriasteisia kehityshäiriöitä. Tavallisesti kehityshäiriöt tarkoittavat ylimääräisiä raajoja, jotka sijoittuvat kaulan tai lavan alueelle.

Ame­ri­kan angus –yh­dis­tyk­sen ko­ti­si­vuil­ta (www.​angus.​org) löytyy listaus Ame­ri­kas­sa tes­ta­tuis­ta DD-kan­ta­jis­ta ja DD-va­pais­ta eläi­mis­tä. Design Plus AbV 87254 on yksi eniten Suomessa käytetyistä angus-sonneista ja se on todettu DD-kantajaksi.  Jalostuseläimet, joiden sukutaulusta Design Plus löytyy, voivat siis myös olla kantajia ja suosittelemme niiden testauttamista. Lisäksi suosittelemme siitossonnien sukutaulujen tarkistamista ja sonnien mahdollista testauttamista.

 Tutkimus onnistuu kaikilla näytetyypeillä ja näytteet tulee ottaa omiin erillisiin näytelappuihinsa. Näytelappuja voi tilata FabaLabista. Kudoskorvamerkkinäytteistä vain Allflexin näytteet sopivat tähän tutkimukseen. Tutkimus kestää noin 2 kk.

Nu­pous
Nupous-määrityksessa sel­vi­te­tään kantaako nupo (sar­vet­on) eläin nupouden geeniä perimässään homo- vai heterotsygoottisena. Jos tut­kit­ta­va eläin on ho­mot­sy­goot­ti nu­pous­gee­nin suh­teen (PP), pe­riyt­tää se nu­pou­den kai­kil­le jäl­ke­läi­sil­leen. Jos ky­sees­sä on nu­pous­gee­nin suh­teen he­te­rot­sy­goot­ti (Pp) yk­si­lö, voi­vat sen jäl­ke­läi­set olla il­mia­sul­taan joko nu­po­ja tai sar­vel­li­sia.

Luonnollinen nupous on edullinen ominaisuus, joka vähentää nupoutusten aiheuttamaa työmäärä ja lisää niin vasikoiden hyvinvointia kuin työturvallisuuttakin. Nupous on dominoiva ominaisuus, joten sen saa yleistymään karjassa helposti sonnivalinnoilla ja jalostuseläimiä määrittämällä. Nupojen sonnien lista löytyy Viking Geneticsin kotisivuilta.

Nupous-määritys onnistuu kaikilla näytetyypeillä ja se voidaan tehdä kaikille naudoille rodusta riippumatta. Tutkimus kestää noin 5 viikkoa.

Takaisin